Wersja obowiązująca z dnia

PKD na rok 2022 wg planu dochodów i wydatków na dzień 26.10.2022 r.

PKD na rok 2022 wg planu dochodów i wydatków na dzień

26.10.2022 r.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o
finansowaniu zadań oświatowych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2082) Gmina
Jedwabno informuje, że wg planu dochodów i wydatków na dzień 26.10.2022 r.:
1. Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, o której mowa w
art. 12 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych na rok 2022 wynosi 9.453,02 zł.
2. Zaktualizowana statystyczna liczba dzieci w przedszkolach publicznych
prowadzonych przez Gminę Jedwabno wynosi:
1) wychowanków w przedszkolach - 90,33
    w tym niepełnosprawnych - 1,67;
2) objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju - 0;
3) uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - 0.

Jednocześnie informujemy, że brak podstaw do publikacji danych, o których mowa
w:
- w art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r, o finansowaniu zadań
oświatowych (tj. wskaźniku zwiększającym), ponieważ Gmina Jedwabno nie
udziela dotacji, o których mowa w art. 25.
- w art. 46 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (tj. o najbliższej gminie lub najbliższym powiecie), ponieważ Gmina
Jedwabno prowadzi wszystkie typy szkół, którym udzielana jest dotacja.