Wersja obowiązująca z dnia

Sesja Rady Gminy Jedwabno

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2016 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.

Początek obrad sesji: godz. 900

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Zgłaszanie interpelacji.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2016– 2026.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/146/16 Rady Gminy Jedwabno z dnia 26 października 2016 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jedwabno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Wójta Gminy Jedwabno akcji lub udziałów Gminy Jedwabno w spółkach prawa handlowego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Jedwabnie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej Zespołu Szkół w Jedwabnie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Witówko na lata 2007 – 2020.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Szuć na lata 2007 – 2020.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Jedwabnie, przy ulicy Polnej 1A.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/128/16 Rady Gminy Jedwabno z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Budowa chodnika w miejscowości Burdąg na drodze powiatowej nr 1633N – dł. 0,350 km. w lok. od km. 7 + 800 do km. 8 + 150”.
 18. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Jedwabno w okresie między sesjami.
 19. Odpowiedzi na interpelacje.
 20. Sprawy różne.
 21. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca

Rady Gminy Jedwabno

/Elżbieta Brzóska/