Wersja obowiązująca z dnia

Sekretarz

Funkcję Sekretarza pełni Jolanta Drężek
Tel: (0-89) 621-30-45 wew 12


1. Sekretarz Gminy zapewnia warunki efektywnego i sprawnego funkcjonowania oraz    prawidłowego wykonywania  zadań Urzędu.
2. Sekretarz sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Referatu  Spraw Obywatelskich.
3. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
  1) sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem  informacji w Urzędzie;
  2) nadzorowanie przestrzegania przepisów proceduralnych przy załatwianiu spraw w trybie  postępowania administracyjnego i skargowego oraz interpelacji, wniosków, petycji i zapytań radnych;
  3) organizowanie działalności kontrolnej w Urzędzie;
  4) zapewnienie obsługi techniczno-biurowej   Rady  Gminy;
  5) zapewnienie terminowego i prawidłowego przygotowania materiałów na posiedzenia komisji  i sesje Rady Gminy;
  6) koordynacja wykonania zadań wynikających z aktów prawnych organów gminy;
  7) organizacja i koordynacja prac związanych z obsługą techniczną wyborów organów przedstawicielskich i referendum;
  8) nadzór nad obsługą interesantów i załatwianiem indywidualnych spraw mieszkańców;
  9) prowadzenie spraw gminy  powierzonych przez Wójta w zakresie ustalonego upoważnienia;
10) sprawowanie nadzoru nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg mieszkańców;
4. Sekretarz Gminy pełni w Urzędzie funkcję pełnomocnika ochrony informacji niejawnych.
5. Pełnomocnik realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 05 sierpnia 2010r o ochronie informacji niejawnych /tj. Dz.U.z 2019r, poz.742 /.
6. Sekretarz Gminy pełni w Urzędzie funkcję Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i realizuje zadania wynikające z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011r w sprawie  podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego.