Wersja nieobowiązująca z dnia

Sekretarz

Funkcję Sekretarza pełni Jolanta Drężek
Tel: (0-89) 621-30-45 wew 12

1. Sekretarz Gminy zapewnia warunki efektywnego i sprawnego funkcjonowania oraz prawidłowego wykonywania zadań Urzędu.

2. Sekretarz sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Referatu Spraw Obywatelskich.

3. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji w Urzędzie;
2) nadzorowanie przestrzegania przepisów proceduralnych przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego i skargowego oraz interpelacji, wniosków i zapytań radnych;
3) organizowanie działalności kontrolnej w Urzędzie;
4) zapewnienie obsługi techniczno-biurowej Rady Gminy;
5) zapewnienie terminowego i prawidłowego przygotowania materiałów na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy;
6) koordynacja wykonania zadań wynikających z aktów prawnych organów gminy;
7) organizacja i koordynacja prac związanych z przygotowaniem wyborów organów przedstawicielskich i referendum;
8) nadzór nad obsługą interesantów i załatwianiem indywidualnych spraw mieszkańców;
9) prowadzenie spraw gminy powierzonych przez Wójta w zakresie ustalonego upoważnienia;
10) sprawowanie nadzoru nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg mieszkańców;

4.Sekretarz Gminy pełni w Urzędzie funkcję pełnomocnika ochrony informacji niejawnych.

5.Pełnomocnik realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 05 sierpnia 2010r o ochronie informacji niejawnych /tj. Dz.U.z 2016r, poz.1167 /

6.Sekretarz Gminy pełni w Urzędzie funkcję Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i realizuje zadania wynikające z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011r w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.