Wersja obowiązująca z dnia

Zastępca Wójta

Zastępca Wójta Gminy

Elżbieta Katarzyna Koperska, tel. 0-89 621 30 045 wew. 31

 

Obowiązki (w zastępstwie):

1. kierowanie biężącymi sprawami gminy;

2. reprezentowanie Gminy oraz prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczącech gminy;

3. nadzorowanie reazlicaji budżetu gminy;

4. nadzorowanie zamówień publicznych;

5. nadzorowanie reazlicaji zadań obronnych w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami, zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzywego;

6. kierowanie działaniami w sytuacjach klęsk żywiołowych;

7. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz ich zatrudnianie i zwalnianie;

8. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu administracji publicznej;

9. niezwłoczne ogłoszanie budżetu gminy i sprawozdań z jego wykonania;

10. podejmowanie czynności należących do kompetecnji Wójta, w sprawach nie cierpiacych zwłoki związanych z bezpośrenim zagrożeniem interesu publicznego;

11. gospodarowanie mieniem komunalnym.