Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Karol Biernacki

Wójt

Sławomir Ambroziak tel. 896213045

 

1. Urzędem kieruje Wójt przy pomocy Zastępcy, Sekretarza oraz Skarbnika.
2. Zwierzchnikiem  służbowym  wszystkich pracowników  Urzędu jest Wójt.
3. Do zadań i kompetencji Wójta  należy w szczególności:
   1) kierowanie bieżącymi sprawami gminy ;
   2) reprezentowanie Gminy i Urzędu oraz prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących gminy;
   3) kierowanie pracą Urzędu;
   4) nadzorowanie realizacji budżetu gminy;
   5) nadzorowanie realizacji zadań obronnych w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami, zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
   6) kierowanie działaniami w sytuacjach klęsk żywiołowych;
   7) przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta;
   8) nawiązywanie, rozwiązywanie i dokonywanie zmian w stosunku pracy pracownikom Urzędu zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych, prawa pracy i Statutu oraz wykonywanie innych uprawnień  zwierzchnika  służbowego w odniesieniu do pracowników Urzędu;
   9) przedstawianie  Radzie Gminy wniosków o powołanie i odwołanie Skarbnika ;
   10) wykonywanie uprawnień zwierzchnika  służbowego w stosunku do kierowników jednostek  organizacyjnych Gminy oraz  ich zatrudnianie i zwalnianie;
   11) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu administracji   publicznej;
   12) niezwłoczne ogłaszanie budżetu gminy i sprawozdań z jego wykonania;
   13) podejmowanie czynności należących do kompetencji Wójta, w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego;
   14) gospodarowanie mieniem komunalnym.
4. Wójt może:
 1) upoważnić pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych oraz do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów z oryginałem w związku z prowadzonym postępowaniem;
 2) powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu Sekretarzowi Gminy.
5. Pod bezpośrednim nadzorem Wójta pozostają Kierownicy Referatów oraz  samodzielne stanowiska pracy:  
    1)  ds. Oświaty, Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych;
    2)  zastępcy kierownika  Urzędu Stanu Cywilnego; 
    3)  Inspektor Ochrony Danych;