Wersja obowiązująca z dnia

Wójt

Sławomir Ambroziak tel. 896213045

 

1. Urzędem kieruje Wójt przy pomocy Zastępcy, Sekretarza oraz Skarbnika.
2. Zwierzchnikiem  służbowym  wszystkich pracowników  Urzędu jest Wójt.
3. Do zadań i kompetencji Wójta  należy w szczególności:
   1) kierowanie bieżącymi sprawami gminy ;
   2) reprezentowanie Gminy i Urzędu oraz prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących gminy;
   3) kierowanie pracą Urzędu;
   4) nadzorowanie realizacji budżetu gminy;
   5) nadzorowanie realizacji zadań obronnych w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami, zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
   6) kierowanie działaniami w sytuacjach klęsk żywiołowych;
   7) przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta;
   8) nawiązywanie, rozwiązywanie i dokonywanie zmian w stosunku pracy pracownikom Urzędu zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych, prawa pracy i Statutu oraz wykonywanie innych uprawnień  zwierzchnika  służbowego w odniesieniu do pracowników Urzędu;
   9) przedstawianie  Radzie Gminy wniosków o powołanie i odwołanie Skarbnika ;
   10) wykonywanie uprawnień zwierzchnika  służbowego w stosunku do kierowników jednostek  organizacyjnych Gminy oraz  ich zatrudnianie i zwalnianie;
   11) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu administracji   publicznej;
   12) niezwłoczne ogłaszanie budżetu gminy i sprawozdań z jego wykonania;
   13) podejmowanie czynności należących do kompetencji Wójta, w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego;
   14) gospodarowanie mieniem komunalnym.
4. Wójt może:
 1) upoważnić pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych oraz do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów z oryginałem w związku z prowadzonym postępowaniem;
 2) powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu Sekretarzowi Gminy.
5. Pod bezpośrednim nadzorem Wójta pozostają Kierownicy Referatów oraz  samodzielne stanowiska pracy:  
    1)  ds. Oświaty, Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych;
    2)  zastępcy kierownika  Urzędu Stanu Cywilnego; 
    3)  Inspektor Ochrony Danych;