Wersja nieobowiązująca z dnia

Wójt

Funkcję Wójta pełni Sławomir Ambroziak

Tel. (89) 6213003, tel. kom. 666 841 303

1.Urzędem kieruje Wójt przy pomocy Sekretarza oraz Skarbnika.
2.Zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Urzędu jest Wójt.
3. Do zadań i kompetencji Wójta należy w szczególności:
  1) kierowanie bieżącymi sprawami gminy;
  2) reprezentowanie Gminy i Urzędu oraz prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących gminy;
  3) kierowanie pracą Urzędu;
  4) nadzorowanie realizacji budżetu gminy;
  5) wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy;
  6) kierowanie działaniami w sytuacjach klęsk żywiołowych;
  7) przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta;
  8) nawiązywanie, rozwiązywanie i dokonywanie zmian w stosunku pracy pracownikom Urzędu zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych, prawa pracy i Statutu oraz wykonywanie innych uprawnień zwierzchnika służbowego w odniesieniu do pracowników Urzędu;
  9) przedstawianie Radzie Gminy wniosków o powołanie i odwołanie Skarbnika;
  10) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz ich zatrudnianie i zwalnianie;
  11) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu administracji publicznej;
  12) niezwłoczne ogłaszanie budżetu gminy i sprawozdań z jego wykonania;
  13) podejmowanie czynności należących do kompetencji Wójta, w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego;
  14) gospodarowanie mieniem komunalnym.
4. Wójt może:
  1) upoważnić pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych;
  2) powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu Sekretarzowi Gminy.
5. Pod bezpośrednim nadzorem Wójta pozostają Kierownicy Referatów oraz Radca Prawny.