Wersja obowiązująca z dnia

Skarbnik

Funkcję Skarbnika pełni Wioletta Gil
Tel. (89) 6213045 wew. 26


1. Skarbnik zapewnia prawidłową realizację budżetu Gminy.
2. Skarbnik nadzoruje i koordynuje wykonanie zadań finansowych przez jednostki organizacyjne gminy objęte budżetem.
3. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
 1) opracowywanie projektu budżetu gminy przedkładanego Wójtowi ;
 2) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji  gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 3) sporządzanie okresowych analiz i zbiorczych sprawozdań z wykonania  budżetu;
 4) nadzór nad gospodarowaniem środkami budżetowymi przez komórki  organizacyjne Urzędu, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości zawierania umów, z punktu widzenia przepisów finansowych oraz terminowego ściągania należności i dochodzenie roszczeń;
 5) nadzór nad prowadzeniem rachunkowości Urzędu;
 6) dokonywanie kontroli finansowej;
 7) organizacja obiegu dokumentów finansowych w Urzędzie;
 8) nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez głównych księgowych jednostek organizacyjnych gminy;
 9) wykonywanie przepisów ustaw: o finansach publicznych, o opłacie skarbowej oraz ustaw podatkowych;
 10) dokonywanie kontrasygnaty czynności prawnych , jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych oraz  informowanie Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej o odmowie złożenia kontrasygnaty.
4.Skarbnik kieruje pracą oraz koordynuje działalność i sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Referatu Finansowego.