Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Karol Biernacki | wersja archiwalna

Skarbnik

Funkcję Skarbnika pełni Wioletta Gil
Tel. (89) 6213045 wew. 26

1.Skarbnik zapewnia prawidłową realizację budżetu Gminy.
2.Skarbnik nadzoruje i koordynuje wykonanie zadań finansowych przez jednostki organizacyjne gminy objęte budżetem.
3. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
   1) opracowywanie projektu budżetu gminy przedkładanego Wójtowi;
   2) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
   3) sporządzanie okresowych analiz i zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu;
   4) nadzór nad gospodarowaniem środkami budżetowymi przez komórki organizacyjne Urzędu, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości zawierania umów, z punktu widzenia przepisów finansowych oraz terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń;
   5) nadzór nad prowadzeniem rachunkowości Urzędu;
   6) dokonywanie kontroli finansowej;
   7) organizacja obiegu dokumentów finansowych w Urzędzie;
   8) nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez głównych księgowych jednostek organizacyjnych gminy;
   9) wykonywanie przepisów ustaw: o finansach publicznych, o opłacie skarbowej oraz ustaw podatkowych;
   10) dokonywanie kontrasygnaty czynności prawnych , jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych oraz informowanie Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej o odmowie złożenia kontrasygnaty.
4.Skarbnik kieruje pracą oraz koordynuje działalność i sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Referatu Finansowego.