Wersja nieobowiązująca z dnia

Wójt

Funkcję Wójta pełni Sławomir Ambroziak

Tel: (0-89) 621-30-03, tel. kom. 666 841 303

1.Urzędem kieruje Wójt przy pomocy Sekretarza oraz Skarbnika.
2.Zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Urzędu jest Wójt.
3. Do zadań i kompetencji Wójta należy w szczególności:
  1) kierowanie bieżącymi sprawami gminy;
  2) reprezentowanie Gminy i Urzędu oraz prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących gminy;
  3) kierowanie pracą Urzędu;
  4) nadzorowanie realizacji budżetu gminy;
  5) wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy;
  6) kierowanie działaniami w sytuacjach klęsk żywiołowych;
  7) przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta;
  8) nawiązywanie, rozwiązywanie i dokonywanie zmian w stosunku pracy pracownikom Urzędu zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych, prawa pracy i Statutu oraz wykonywanie innych uprawnień zwierzchnika służbowego w odniesieniu do pracowników Urzędu;
  9) przedstawianie Radzie Gminy wniosków o powołanie i odwołanie Skarbnika;
  10) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz ich zatrudnianie i zwalnianie;
  11) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu administracji publicznej;
  12) niezwłoczne ogłaszanie budżetu gminy i sprawozdań z jego wykonania;
  13) podejmowanie czynności należących do kompetencji Wójta, w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego;
  14) gospodarowanie mieniem komunalnym.

4. Wójt może:
  1) upoważnić pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych;
  2) powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu Sekretarzowi Gminy;
5. Pod bezpośrednim nadzorem Wójta pozostają Kierownicy Referatów oraz Radca Prawny.
 

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.