Wersja obowiązująca z dnia

Sesja Rady Gminy Jedwabno

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2017 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.

Początek obrad sesji: godz. 1000

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Zgłaszanie interpelacji.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2017- 2028.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na 2017.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jedwabnie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jedwabno.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedwabno.
 12. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Jedwabno w okresie między sesjami.
 13. Odpowiedzi na interpelacje.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Jedwabno