Wersja obowiązująca z dnia

Sesja Rady Gminy Jedwabno

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się
w dniu 28 kwietnia 2017 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.

Początek obrad sesji: godz. 900

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Zgłaszanie interpelacji.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2017- 2028.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na 2017.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zadania utrzymania czystości pasa drogowego oraz chodników i przejść dla pieszych.
 9. Sprawozdanie merytoryczno – finansowe z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedwabno za rok 2016.
 10. Sprawozdanie z realizacji budżetu i świadczeń pomocy społecznej za 2016 rok.
 11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie w 2016 roku.
 12. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie w 2016 roku.
 13. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Jedwabno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016.
 14. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Jedwabno w okresie między sesjami.
 15. Odpowiedzi na interpelacje.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca

Rady Gminy Jedwabno

/Elżbieta Brzóska/