Sesja Rady Gminy Jedwabno

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno
Ogłoszenia Rady Gminy
Wersja z dnia

Sesja Rady Gminy Jedwabno

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się w dniu 07 czerwca 2017 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.

Początek obrad sesji: godz. 900

Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Zgłaszanie interpelacji.

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok i absolutorium.

a) Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy Jedwabno z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

b) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Wójta Gminy Jedwabno za 2016 rok.

c) Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jedwabno sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok.

d) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

e) Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Jedwabno za 2016 rok.

f) Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Jedwabno.

g) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2017- 2028.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na 2017.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnych położonych w Jedwabnie przy ul. Warmińskiej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 508 na odcinku Rekownica –Wesołowo”

11. Przygotowanie do sezonu turystycznego i informacja o planowanych wydarzeniach kulturalnych.

12. Bezpieczeństwo i ochrona ppoż. w gminie.

13. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Jedwabno w okresie między sesjami.

14. Odpowiedzi na interpelacje.

15. Sprawy różne.

16. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca

Rady Gminy Jedwabno

/Elżbieta Brzóska/