Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno
Ogłoszenia Rady Gminy
Wersja z dnia

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że w dniu 23 października 2017r. /poniedziałek/ o godz. 900 w Sali narad Urzędu Gminy w Jedwabnie, pokój 22, odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy.

Tematyka posiedzenia:

 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2017- 2028.
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na 2017.
 3. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.
 4. Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
 5. Rozpatrzenie wniosku o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Usługi społeczne dla rodziny w gminie Jedwabno” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014-2020.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Jedwabno w roku szkolnym 2016/2017, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach, nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań własnych Gminy Jedwabno.
 8. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Jedwabnie ze szkołą filialną w Nowym Dworze o strukturze oddział przedszkolny przy szkole podstawowej i klasy I-III w Zespole Szkół w Jedwabnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Komisji Edukacji Narodowej w Jedwabnie ze szkołą filialną w Nowym Dworze o strukturze oddział przedszkolny przy szkole podstawowej i klasy I-III w Zespole Szkół w Jedwabnie.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Warchały.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w dzierżawę nieruchomości.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonych w obrębie Warchały i Dłużek.
 12. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/209/17 Rady Gminy Jedwabno z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu na realizację zadania publicznego pod nazwą:„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Waplewo-Dźwiersztyny”.
 13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Parchowo w województwie pomorskim.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/211/17 Rady Gminy Jedwabno z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie gminy Jedwabno.

15.Wydanie opinii odnośnie nieruchomości gminnych.

16.Sprawy różne.