Wersja obowiązująca z dnia

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania własnego Gminy Jedwabno z zakresu pomocy społecznej

Otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy Jedwabno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy
społecznej polegającego na powierzeniu realizacji zadania publicznego.

1. Rodzaj zadania
1.1. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie dla 47 podopiecznych od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
1.2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie, dalej ŚDS winien funkcjonować i realizować zadania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1568 ze zm.) oraz ustawą  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.).

2.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
2.1. Wysokość dotacji na realizację zadania określonego w pkt 1.1. ustalana jest na 2018 rok w wysokości po przeliczeniu na jednego uczestnika Środowiskowego Domu Samopomocy na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).
2.2. Na określone w pkt 1.1. zadanie, w projekcie budżetu Gminy Jedwabno na 2018 r. zaplanowano kwotę 874.912,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwanaście złotych 00/100).
2.3. Wysokość wskazanych w pkt 2.2. środków finansowych na realizację zadania określonego w pkt 1.1. uzależniona jest w całości od decyzji Wojewody Warmińsko –Mazurskiego. Wysokość środków może ulec zmianie, z powodu zmiany kwoty dotacji przekazywanej dla Gminy Jedwabno przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na pokrycie potrzeb środowiskowych domów samopomocy w zakresie wsparcia finansowego rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2.4. W umowie z podmiotem realizującym zadanie publiczne, zawarta zostanie dodatkowa przesłanka możliwości rozwiązania umowy, dotycząca przypadku, gdy Wojewoda Warmińsko-Mazurski zaprzestanie przekazywania środków finansowych na realizację zadania publicznego określonego w pkt 1.1.

3. Zasady przyznawania dotacji
3.1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).
3.2. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
3.3. Konkurs może wygrać jeden oferent.
3.4. Dotacja przyznana na realizację zadania określonego w pkt 1.1. przekazywana będzie w transzach w terminie 30 dni od dnia przekazania środków finansowych na konto Gminy Jedwabno z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, potwierdzonych doręczoną Gminie Jedwabno decyzją finansową, począwszy od miesiąca stycznia 2018 r.

4. Termin i warunki realizacji zadania
4.1. Termin realizacji zadania określonego w pkt 1.1.: od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
4.2. Warunkiem realizacji zadania jest złożenie oferty i podpisanie umowy, zgodnych z załącznikami do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
4.3. Realizacja zadania odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy z dnia 9 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586 ze zm.).
4.4. Podmiot realizujący zadanie publiczne zobowiązany będzie do składania częściowych sprawozdań z wykonania zadania, przez okres realizacji zadania publicznego, t. j.:
a)do 30 kwietnia 2018 r. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r.,
b)do 31 lipca 2018 r., za okres od 1 kwietnia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.
c)do 31 października 2018 r., za okres od 1 lipca 2018 r. do 30 września 2018 r.
d)do 30 stycznia 2018 r., za okres od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

5. Termin i miejsce składania ofert
5.1. Oferty należy składać do dnia 28.12.2017 r. do godz. 08:00 w sekretariacie (pokój nr 20) Urzędu Gminy w Jedwabnie przy ul. Warmińskiej 2, w zamkniętej kopercie z opisem: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 47 podopiecznych od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
5.2. Termin złożenia oferty to data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Jedwabnie.
5.3. Bez rozpatrzenia pozostanie oferta, która wpłynie po ww. terminie, zostanie sporządzona wadliwie (niezgodnie z ogłoszeniem), niekompletna (co do wymaganego kompletu dokumentacji lub informacji), niespełniająca jakiegokolwiek warunku określonego w ogłoszeniu o konkursie, nieczytelna.

6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
6.1. Otwarcie ofert nastąpi do dnia 28.12.2017 r. o godz. 09:00.
6.2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Jedwabno.
6.4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, po uzyskaniu przez Wójta Gminy Jedwabno opinii i rekomendacji komisji konkursowej, a stosowna umowa zostanie zawarta bez zbędnej zwłoki.
6.5. Wybór oferty zostanie dokonany w trybie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
6.6. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jedwabnie, na stronie internetowej www.jedwabno.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jedwabno.
6.7. O wynikach konkursu niezwłocznie zostaną poinformowane podmioty, które złożyły oferty w konkursie.
6.8. Wymagane dokumenty:
a)oferta, która powinna spełniać wszelkie wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 17 sierpnia 2016 r.,
b)informacja o zadaniach realizowanych z zakresu pomocy społecznej,
c)koncepcja prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie.
6.9. Kopie załączonych dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”, opatrzone datą, pieczęcią i podpisem osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu, chyba, że odrębne przepisy nie przewidują takiego poświadczenia.
6.10.Oferty nie zawierające wszystkich wymaganych elementów podlegają odrzuceniu.
6.11. Wypełnienie części IV pkt 5 formularza oferty – tabela: „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego” – nie jest obowiązkowe.
6.12. Wypełnienie części IV pkt 8 formularza oferty – kolumna 10: „z wkładu rzeczowego (w zł)” w tabeli: „Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok…” – nie jest obowiązkowe.
6.13. Warunki, jakie musi spełnić oferent w celu prawidłowego zrealizowania zadania określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1568 ze zm.).
6.13. Kryteria stosowane przy wyborze oferty:
a)możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,
b)przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, z podziałem na kategorie kosztów,
c)proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne,
d)planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
e)analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

7. Zrealizowane przez Gminę Jedwabno w roku 2016 i 2017 zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.
7.1. Kwota przeznaczona na realizację zadania pn. „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 40 podopiecznych od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.” w roku 2016 wyniosła: 749.388,00 zł.
7.2. Kwota przeznaczona na realizację zadania pn. „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 60 podopiecznych od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.” w roku 2017 wyniosła: 698.922,00 zł.

8. Informacje dodatkowe
Wójt Gminy Jedwabno zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert bez podania przyczyny oraz unieważnienia otwartego konkursu ofert, jeżeli nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

Załączniki