Wersja obowiązująca z dnia

Nabór na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie na powierzenie zadania własnego Gminy Jedwabno z zakresu pomocy społecznej

Na podstawie §12 ust. 5 Uchwały Nr XXXIII/234/17 Rady Gminy Jedwabno z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jedwabno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,

Wójt Gminy Jedwabno

ogłasza nabór na członków Komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania własnego Gminy Jedwabno z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 47 podopiecznych od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

1. Wójt Gminy Jedwabno zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), do pracy w komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert.

2. W wyniku ogłoszonego naboru, z osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy zainteresowane udziałem w pracach Komisji, które złożą kandydaturę, zostanie utworzona lista kandydatów na członków Komisji konkursowej.

3. Każda organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy, może zgłosić do prac w Komisji 1 kandydata.

4. Wójt Gminy Jedwabno wybierze 2 kandydatów z osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy na członków Komisji opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie na powierzenie zadania własnego Gminy Jedwabno z zakresu pomocy społecznej.

5. Kandydatury osób wskazanych przez organizacje pozarządowe (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) należy składać na piśmie.

6. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej należy składać za potwierdzeniem odbioru w Urzędzie Gminy w Jedwabnie, ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno, sekretariat (pokój nr 20) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.12.2017 r. do godziny 08.00.

7. Ostateczny skład Komisji konkursowej powołany zostanie w drodze zarządzenia Wójta Gminy Jedwabno.

8. Udział w pracach Komisji konkursowej opiniującej oferty jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

9. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości składania dokumentów udziela Izabela Zapadka – Kierownik Referatu Promocji, Informatyki i Komunikacji Społecznej, tel. 89/6213045 w. 13, e-mail: i.zapadka@jedwabno.pl.

Zarzadzenie 103_2017