Wersja obowiązująca z dnia

Sesja Rady Gminy Jedwabno

            Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję XXXVIII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Jedwabno w kadencji 2014-2018 na dzień 08 marca 2018 roku w sali narad Urzędu Gminy w Jedwabnie.

Początek obrad sesji: godz. 1100

Tematyka posiedzenia:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Zgłaszanie interpelacji.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2018- 2030.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na 2018.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.
  8. Odpowiedzi na interpelacje.
  9. Sprawy różne.
  10. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca

Rady Gminy Jedwabno

/Elżbieta Brzóska/