Wersja obowiązująca z dnia

Projekt partnerski nr RPWM.02.01.00-28-0078/17 pt. Nowoczesne przedszkolaki w Gminie Jedwabno

Na podstawie art. 33 ust. 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. DzU z 2017 r. poz. 1146 ze zm.) Gmina Jedwabno podaje do publicznej wiadomości, że z dniem 26 marca 2018 roku przystąpiła do realizacji projektu partnerskiego nr RPWM.02.01.00-28-0078/17 pt. Nowoczesne przedszkolaki w Gminie Jedwabno, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Partnerem wiodącym w projekcie jest Fundacja Inicjatyw Nieformalnej Edukacji z siedzibą w Olsztynie, ul. Kanta 32/10, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000327621.

W ramach projektu przewidziana jest realizacja zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe dzieci w wieku przedszkolnym, uczęszczających do Zespołu Szkół w Jedwabnie, przeprowadzenie kursów i szkoleń dla zatrudnionych tam nauczycieli oraz zorganizowanie zajęć dla rodziców. Realizacja powyższego projektu pozwoli na zwiększenie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Jedwabno.