Wersja obowiązująca z dnia

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 czerwca 2018r. /poniedziałek/ o godz. 900 w Sali narad Urzędu Gminy w Jedwabnie, pokój 22, odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy.

Tematyka posiedzenia:

  1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok i absolutorium.
  1. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy Jedwabno z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
  2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Wójta Gminy Jedwabno za 2017 rok.
  3. Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jedwabno sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.
  4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
  5. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Jedwabno za 2017 rok.
  6. Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Jedwabno.
  7. Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2018- 2030

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na 2018.

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedwabno na rok 2018.

5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej" w Gminie Jedwabno na lata 2018-2021

6. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w miejscowości Nowe Borowe.

7. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w miejscowości Lipniki.

8. Zapoznanie się z regulaminami dostarczania wody i odprowadzania ścieków przedłożonymi przez Urząd Gminy i Zakład Gospodarki Komunalnej, celem wypracowania jednolitego regulaminy przez Radę Gminy, który zostanie przedłożony do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

9. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Rady Gminy