Wersja obowiązująca z dnia

Sesja Rady Gminy Jedwabno

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.

Początek obrad sesji: godz. 900

Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Zgłaszanie interpelacji.

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok i absolutorium.

  1. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy Jedwabno z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
  2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Wójta Gminy Jedwabno za 2017 rok.
  3. Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jedwabno sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
  5. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Jedwabno za 2017 rok.
  6. Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Jedwabno.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2018- 2030

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na 2018.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedwabno na rok 2018.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej w Gminie Jedwabno na lata 2018-2021.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w miejscowości Nowe Borowe.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w miejscowości Lipniki.

 1. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Jedwabno w okresie między sesjami.

14. Odpowiedzi na interpelacje.

15. Sprawy różne.

16. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca

Rady Gminy Jedwabno

/Elżbieta Brzóska/