Wersja obowiązująca z dnia

Sesja Rady Gminy Jedwabno

            Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję XLIII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Jedwabno w kadencji 2014-2018 na dzień 03 sierpnia 2018 roku w sali narad Urzędu Gminy w Jedwabnie.

Początek obrad sesji: godz. 1200

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Zgłaszanie interpelacji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2018- 2030.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Szczycieńskim, dotyczącego przebudowy skrzyżowania drogi  powiatowej nr 1532 N i drogi gminnej publicznej nr 194004 N w miejscowości Kot, Gmina Jedwabno.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Jedwabno.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na bezczynność Wójta Gminy Jedwabno.
 10. Odpowiedzi na interpelacje.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca

Rady Gminy Jedwabno

/Elżbieta Brzóska/