Wersja obowiązująca z dnia

Sesja Rady Gminy Jedwabno

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się w dniu 17 października 2018 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.
Początek obrad sesji: godz. 10:00
Tematyka posiedzenia:
1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Zgłaszanie interpelacji.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2018- 2030.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na 2018.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Zamieszkujących na Terenie Gminy Jedwabno.
8.    Sprawozdanie z pracy Komisji ds. Finansowo-Gospodarczej w kadencji 2014-2018.
9.    Sprawozdanie z pracy Komisji ds. Społecznych w kadencji 2014-2018.
10.    Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w kadencji 2014-2018.
11.    Podsumowanie pracy VII Kadencji Rady Gminy Jedwabno.
12.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Jedwabno w okresie między sesjami.
13.    Odpowiedzi na interpelacje.
14.    Sprawy różne.
15.    Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Jedwabno

/Elżbieta Brzóska/