Wersja obowiązująca z dnia

Sesja Rady Gminy

 

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się
w dniu 17 grudnia 2018 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.

Początek obrad sesji: godz. 930

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2018- 2030.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedwabno na rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia z Powiatem Szczycieńskim w sprawie „Modernizacja drogi powiatowej nr 1474N odcinek Burdąg – Nowy Dwór od km 18+017 ÷ 25+410”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1474N odcinek Burdąg – Nowy Dwór od km 18+017 ÷ 25+410”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia z Powiatem Szczycieńskim w sprawie „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Waplewo-Dźwiersztyny etap II
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu na realizację zadania publicznego pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Waplewo-Dźwiersztyny etap II.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca 

Rady Gminy Jedwabno

/Elżbieta Brzóska/