Wersja obowiązująca z dnia

Sesja Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się
w dniu 28 grudnia 2018 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.

Początek obrad sesji: godz. 930

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2019- 2032.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabno na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Finansowo-Gospodarczych na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Społecznych na 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji na 2019 rok.
 12. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Jedwabno w okresie między sesjami.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca

Rady Gminy Jedwabno

/Elżbieta Brzóska/