Wersja obowiązująca z dnia

Sesja Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.

Początek obrad sesji: godz. 930

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Jedwabno.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Statutów Sołectw Gminy Jedwabno.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/290/18 Rady Gminy Jedwabno z dnia 26 września 2018 roku w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku oraz nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gminy Jedwabno.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany obszaru i granic aglomeracji Jedwabno.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca

Rady Gminy Jedwabno

/Elżbieta Brzóska/