Wersja obowiązująca z dnia

Sesja Rady Gminy Jedwabno

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się w dniu 4 czerwca 2019 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.

Początek obrad sesji: godz. 930

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2019-2032.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Gminy Jedwabno.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu i zasad przyznawania nagród pieniężnych oraz wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedwabno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Małszewo.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Wójta Gminy Jedwabno.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi na działanie Wójta Gminy Jedwabno.
 14. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Jedwabno w okresie między sesjami.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca

Rady Gminy Jedwabno

/Elżbieta Brzóska/