Wersja obowiązująca z dnia

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.

Początek obrad sesji: godz. 800

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
 5. Rozpatrzenie „Raportu o stanie gminy Jedwabno za 2018 rok”.
 1. Debat
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jedwabno wotum zaufania.
 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok i absolutorium.
 1. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy Jedwabno z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Wójta Gminy Jedwabno za 2018 rok.
 3. Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jedwabno sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.
 4. Podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
 5. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Jedwabno za 2018 rok.
 6. Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Jedwabno.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2019-2032.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na 2019.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu i zasad przyznawania nagród pieniężnych oraz wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w dzierżawę nieruchomości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w dzierżawę nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Dźwierzuty na organizację Dożynek Powiatowych 2019.
 8. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Jedwabno w okresie między sesjami.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca

Rady Gminy Jedwabno

/Elżbieta Brzóska/