Wersja obowiązująca z dnia

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na Sesję nadzwyczajną Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się w dniu 07 sierpnia 2019 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.
Początek obrad sesji: godz. 9:30

Tematyka posiedzenia:
1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2019-2032.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na 2019. 
7.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jedwabno.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi na działanie Wójta Gminy Jedwabno.
9.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10.    Sprawy różne.
11.    Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Jedwabno

/Elżbieta Brzóska/