Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno
Ogłoszenia Rady Gminy
Wersja z dnia

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 października 2019 r. /wtorek/ o godz. 8:30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.
Tematyka posiedzenia:
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2019-2032.
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2019.
3. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności, zwolnienia w części opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jedwabno.
4. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku oraz nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gminy Jedwabno.
5. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7. Projekt uchwały w sprawie odpłatnego przyjmowania odpadów z działalności rolniczej przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
8. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w dzierżawę nieruchomości.
10. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Komisji Edukacji Narodowej w Jedwabnie przy ul Polnej 1 wchodzące w skład Zespołu Szkół w Jedwabnie.
11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Jedwabno w roku szkolnym 2018/2019, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach, nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań własnych Gminy Jedwabno.
12. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji RG