Wersja obowiązująca z dnia

Sesja Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się
w dniu 28 listopada 2019 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.
Początek obrad sesji: godz. 9:30

Tematyka posiedzenia:
1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2019-2032.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2019.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Jedwabno.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jedwabno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/82/2019 z dnia 31 października w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności, zwolnienia w części opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jedwabno
12.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Jedwabno w okresie między sesjami.
13.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14.    Sprawy różne.
15.    Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca
Rady Gminy Jedwabno

/Elżbieta Brzóska/