Wersja obowiązująca z dnia

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się
w dniu 19 grudnia 2019 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.
Początek obrad sesji: godz. 9:00

Tematyka posiedzenia:
1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2020-2037.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabno na 2020 rok.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2019-2032.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2019.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedwabno na rok 2020.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na 2020 rok.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji ds. Finansowo-Gospodarczych na 2020 rok.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji ds. Społecznych na 2020 rok.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji na 2020 rok.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Jedwabno na 2020 rok.
16.    Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
17.    Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Finansowo-Gospodarczych za 2019 rok.
18.    Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Społecznych za 2019 rok.
19.    Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg Wniosków i Petycji za 2019 rok.
20.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
21.    Sprawy różne.
22.    Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca
Rady Gminy Jedwabno

/Elżbieta Brzóska/