Wersja obowiązująca z dnia

Wspólne posiedzienie Komisji Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 marca 2020 r. /środa/ o godz. 8:00 w sali narad Urzędu Gminy w Jedwabnie, pokój 22, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.
Tematyka posiedzenia:
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2020-2037.
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2020.
3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jedwabno.
4. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jedwabno w roku szkolnym 2019/2020 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych.
5. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Jedwabno oraz Miasta i Gminy Pasym na linii Jedwabno – Pasym (PKP) – Jedwabno.
6. Projekt uchwały Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedwabno w 2020 roku.
7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Jedwabno.
8. Projekt uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Gminie Jedwabno.
9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jedwabno na lata 2019-2022, z perspektywą do roku 2026”.
10. Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali mieszkalnych położonych w Jedwabnie przy ul. Warmińskiej.
11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Dłużek.
12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu nieruchomości położonej w obrębie Jedwabno.
13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Jedwabno.
14. Projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
15. Projekt uchwały w sprawie określenia trybu oraz sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Jedwabno oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
16. Sprawozdanie z realizacji budżetu i świadczeń pomocy społecznej za 2019 rok.
17. Sprawozdanie merytoryczno – finansowe z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedwabno za 2019 roku.
18. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie za 2019 rok.
19. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie za 2019 rok.
20. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie za 2019 rok.
21. Sprawy różne.
Przewodniczacy Komisji RG