Wersja obowiązująca z dnia

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się
w dniu 25 marca 2020 roku, w sali narad Urzędu Gminy w Jedwabnie, pokój 22.
Początek obrad sesji: godz. 10:00
 Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2020-2037.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jedwabno.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jedwabno w roku szkolnym 2019/2020 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Jedwabno oraz Miasta i Gminy Pasym na linii Jedwabno – Pasym (PKP) – Jedwabno.
11. Podjęcie uchwały Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedwabno w 2020 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Jedwabno.
13. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Gminie Jedwabno.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jedwabno na lata 2019-2022, z perspektywą do roku 2026”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali mieszkalnych położonych w Jedwabnie przy ul. Warmińskiej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Dłużek.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu nieruchomości położonej w obrębie Jedwabno.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Jedwabno.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu oraz sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Jedwabno oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
21. Sprawozdanie z realizacji budżetu i świadczeń pomocy społecznej za 2019 rok.
22. Sprawozdanie merytoryczno – finansowe z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedwabno za 2019 roku.
23. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie za 2019 rok.
24. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie za 2019 rok.
25. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie za 2019 rok.
26. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Jedwabno w okresie między sesjami.
27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
28. Sprawy różne.
29. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca
Rady Gminy Jedwabno
/Elżbieta Brzóska/
Sesja odbędzie się tylko z udziałem Radnych.