Wersja obowiązująca z dnia

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na Sesję zwyczajną Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się w dniu 19 czerwca 2020 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.
Początek obrad sesji: godz. 09:00
Tematyka posiedzenia:
1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
5.    Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
6.    Rozpatrzenie „Raportu o stanie gminy Jedwabno za 2019 rok”.
a)    Debata.
b)    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jedwabno wotum zaufania.
7.    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok i absolutorium.
a)    Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy Jedwabno z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
b)    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Wójta Gminy Jedwabno za 2019 rok.
c)    Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jedwabno sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok.
d)    Podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
e)    Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Jedwabno za 2019 rok.
f)    Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Jedwabno.
g)    Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2020-2037.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2020.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Gminą Purda dotyczącego uruchomienia komunikacji autobusowej na linii łączącej obszar gminy Jedwabno z obszarem Gminy Purda.
12.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Jedwabno w okresie między sesjami.
13.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14.    Sprawy różne.
15.    Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca
Rady Gminy Jedwabno
/Elżbieta Brzóska/