Wersja obowiązująca z dnia

Zaproszenie na sesję Rady Gminy.

Uprzejmie zapraszam na Sesję zwyczajną Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się w dniu 29 lipca 2020 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.
Początek obrad sesji: godz. 09:30
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2020-2037.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału sołectwa Narty na sołectwo Narty i sołectwo Warchały.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/113/20 Rady Gminy Jedwabno z dnia 25 marca 2020 roku Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedwabno w 2020 roku.
9. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Jedwabno w okresie między sesjami.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca
Rady Gminy Jedwabno
/Elżbieta Brzóska/