Wersja obowiązująca z dnia

Zaproszenie na sesję Rady Gminy.

Uprzejmie zapraszam na Sesję zwyczajną Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się w dniu 29 września 2020 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.
Początek obrad sesji: godz. 9:30
Tematyka posiedzenia:
1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
5.    Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2020-2037.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2020.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie stawek opłaty miejscowej.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy nieruchomości położonych w obrębie Jedwabno i Rekownica.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w dzierżawę nieruchomości.
13.    Informacja w zakresie analizy oświadczeń o stanie majątkowym złożonych do Wójta Gminy.
14.    Informacja w zakresie analizy oświadczeń majątkowych złożonych do Przewodniczącego Rady Gminy.
15.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Jedwabno w okresie między sesjami.
16.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
17.    Sprawy różne.
18.    Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca
Rady Gminy Jedwabno
/Elżbieta Brzóska/