Wersja obowiązująca z dnia

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na Sesję zwyczajną Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się w dniu 28 października 2020 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.
Początek obrad sesji: godz. 09:30
Tematyka posiedzenia:
1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2020-2037.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2020.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/145/20 Rady Gminy Jedwabno z dnia 29 września 2020 roku w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/146/20 Rady Gminy Jedwabno z dnia 29 września 2020 roku w sprawie stawek opłaty miejscowej.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Jedwabno.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
11.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Jedwabno w okresie między sesjami.
12.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13.    Sprawy różne.
14.    Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca
Rady Gminy Jedwabno
/Elżbieta Brzóska/