Wersja obowiązująca z dnia

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 listopada 2020 r. /wtorek/ o godz. 8:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.
Tematyka posiedzenia:
1.    Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2020-2037.
2.    Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2020.
3.    Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.
4.    Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe wykonywane Gminnym transportem zbiorowym.
5.    Projekt uchwały w sprawie ustanowienia uprawnień do zwolnień i ulg za przejazdy wykonywane gminnym transportem zbiorowym której organizatorem jest Gmina Jedwabno.
6.    Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, zwolnienia w części opłaty właścicieli nieruchomości zamieszkałych, ustalenia stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku na terenie Gminy Jedwabno.
7.    Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
8.    Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku oraz nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gminy Jedwabno.
9.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres 10 lat położonej w obrębie Warchały, gm. Jedwabno.
10.    Sprawy różne.