Wersja obowiązująca z dnia

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na Sesję zwyczajną Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się w dniu 26 listopada 2020 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.
Początek obrad sesji: godz. 09:30
Tematyka posiedzenia:
1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2020-2037.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2020.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe wykonywane Gminnym transportem zbiorowym.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia uprawnień do zwolnień i ulg za przejazdy wykonywane gminnym transportem zbiorowym której organizatorem jest Gmina Jedwabno.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, zwolnienia w części opłaty właścicieli nieruchomości zamieszkałych, ustalenia stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku na terenie Gminy Jedwabno.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku oraz nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gminy Jedwabno.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres 10 lat położonej w obrębie Warchały, gm. Jedwabno.
14.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Jedwabno w okresie między sesjami.
15.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16.    Sprawy różne.
17.    Zamknięcie obrad sesji.