Wersja obowiązująca z dnia

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 grudnia 2020 r. /wtorek/ o godz. 8:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.
Tematyka posiedzenia:
1.    Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2021-2037.
2.    Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabno na 2021 rok.
3.    Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2020-2037.
4.    Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2020.
5.    Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedwabno na rok 2021.
6.    Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 w Gminie Jedwabno.
7.    Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/192/2013 Rady Gminy Jedwabno z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Jedwabno.
8.    Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XV/82/08  Rady  Gminy Jedwabno z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie podziału sołectwa Jedwabno na sołectwo Jedwabno i sołectwo Lipniki.
9.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
10.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Jedwabno przy realizacji zadania polegającego na przeglądzie obszaru i granic aglomeracji Jedwabno na potrzeby Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
11.    Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Jedwabno.
12.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w dzierżawę nieruchomości.
13.    Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/20/07 Rady Gminy Jedwabno z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet dla radnych.
14.    Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
15.    Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji ds. Finansowo-Gospodarczych na 2021 rok.
16.    Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji ds. Społecznych na 2021 rok.
17.    Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji na 2021 rok.
18.    Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Jedwabno na 2021 rok.
19.    Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.
20.    Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Finansowo-Gospodarczych za 2020 rok.
21.    Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Społecznych za 2020 rok.
22.    Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg Wniosków i Petycji za 2020 rok.
23.    Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji