Wersja obowiązująca z dnia

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na Sesję zwyczajną Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się w dniu 29 marca 2021 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.
Początek obrad sesji: godz. 09:30
Tematyka posiedzenia:
1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
5.    Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2021-2037.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2021.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedwabno w 2021 roku.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Małszewo, stanowiącej własność Gminy Jedwabno.
10.    Sprawozdanie z realizacji budżetu i świadczeń pomocy społecznej za 2020 rok.
11.    Sprawozdanie merytoryczno-finansowe z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedwabno za 2020 rok. .
12.    Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie za 2020 rok.
13.    Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie za 2020 rok.
14.    Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie za 2020 rok.
15.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Jedwabno w okresie między sesjami.
16.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
17.    Sprawy różne.
18.    Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca
Rady Gminy Jedwabno
/Elżbieta Brzóska/