Wersja obowiązująca z dnia

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na Sesję zwyczajną Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2021 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.
Początek obrad sesji: godz. 09:30
Tematyka posiedzenia:
1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2021-2037.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2021.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jedwabno 2021-2026".
8.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalania zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jedwabno.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w miejscowości Jedwabno.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.
11.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Jedwabno w okresie między sesjami.
12.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13.    Sprawy różne.
14.    Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca
Rady Gminy Jedwabno
/Elżbieta Brzóska/