Wersja obowiązująca z dnia

Zaproszenie na seję Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na Sesję zwyczajną Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się w dniu 22 lipca 2021 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.
Początek obrad sesji: godz. 09:30
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2021-2037.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 30 kwietnia 2021 roku mieszkańców miejscowości Brajniki w sprawie wstrzymania realizacji inwestycji drogowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Szczycieńskim w sprawie „Przebudowy drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo – Dźwiersztyny. Etap I w km 0+000 – 1+200”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu na realizację zadania publicznego pod nazwą:  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo – Dźwiersztyny. Etap I w km 0+000 – 1+200”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jedwabno.
11. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Jedwabno w okresie między sesjami.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad sesji.