Wersja obowiązująca z dnia

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na Sesję nadzwyczajną Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się w dniu 18 października 2021 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.
Początek obrad sesji: godz. 12:00
Tematyka posiedzenia:
1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2021.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/162/20 Rady Gminy Jedwabno z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, zwolnienia w części opłaty właścicieli nieruchomości zamieszkałych, ustalenia stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku na terenie Gminy Jedwabno.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jedwabno w roku szkolnym 2021/2022 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Północ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Olsztynie realizacji świadczenia usługi w ogólnym interesie gospodarczym w postaci wybudowania mieszkań w ramach sektora budownictwa społecznego i ich późniejszym wynajmie.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kot na lata 2021-2027.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dłużek na lata 2021-2027.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowy Dwór na lata 2021-2027.
12.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13.    Sprawy różne.
14.    Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca
Rady Gminy Jedwabno
/Elżbieta Brzóska/