Wersja obowiązująca z dnia

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na Sesję nadzwyczajną Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się  w dniu 29 listopada 2021 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.
Początek obrad sesji: godz. 12:00
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nałożenia obowiązku ponoszenia przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, zwolnienia w części opłaty właścicieli nieruchomości zamieszkałych, ustalenia stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2021-2037.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jedwabno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jedwabno na lata 2021-2030.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/222/21 Rady Gminy Jedwabno z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo – Dźwiersztyny. Etap I w km 0+000 – 1+200”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jedwabno.
18. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Jedwabno w okresie między sesjami.
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca
Rady Gminy Jedwabno
/Elżbieta Brzóska/