Wersja obowiązująca z dnia

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że w dniu 22 grudnia 2021 r. /środa/ o godz. 08:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.
Tematyka posiedzenia:
1.    Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2022-2038.
2.    Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabno na 2022 rok.
3.    Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2021-2037.
4.    Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2021.
5.    Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedwabno na rok 2022.
6.    Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Jedwabno.
7.    Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8.    Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  Nr XXIV/163/20 Rady Gminy Jedwabno z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku oraz nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gminy Jedwabno.
9.    Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Jedwabno.
10.    Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów sanitarnych, prześwietlających i redukcyjnych pomników przyrody - drzew z gatunku dąb szypułkowy oraz dąb czerwony w miejscowości Dłużek.
11.    Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
12.    Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji ds. Finansowo-Gospodarczych na 2022 rok.
13.    Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji ds. Społecznych na 2022 rok.
14.    Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji na 2022 rok.
15.    Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Jedwabno na 2022 rok.
Przewodniczący Komisji Rady Gminy