Wersja obowiązująca z dnia

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

    Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się
w dniu 28 grudnia 2021 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.
    Początek obrad sesji: godz. 9:30
    Tematyka posiedzenia:
1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2022-2038.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabno na 2022 rok.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2021-2037.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2021.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedwabno na rok 2022.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Jedwabno.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  Nr XXIV/163/20 Rady Gminy Jedwabno z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku oraz nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gminy Jedwabno.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Jedwabno.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów sanitarnych, prześwietlających i redukcyjnych pomników przyrody - drzew z gatunku dąb szypułkowy oraz dąb czerwony w miejscowości Dłużek.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji ds. Finansowo-Gospodarczych na 2022 rok.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji ds. Społecznych na 2022 rok.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji na 2022 rok.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Jedwabno na 2022 rok.
20.    Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 rok.
21.    Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Finansowo-Gospodarczych za 2021 rok.
22.    Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Społecznych za 2021 rok.
23.    Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg Wniosków i Petycji za 2021 rok.
24.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Jedwabno w okresie miedzy sesjami.
25.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
26.    Sprawy różne.
27.    Zamknięcie obrad sesji.