Wersja obowiązująca z dnia

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się  w dniu 23 lutego 2022 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.
Początek obrad sesji: godz. 9:00
Tematyka posiedzenia:
1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2022.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet dla radnych Rady Gminy Jedwabno.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Jedwabno uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jedwabno.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Szczycieńskim w sprawie „Rozbudowy drogi powiatowej nr 1639 N Witowo – Warchały. Etap I w km 2+566 – 3+532”.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu na realizację zadania publicznego pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639 N Witowo – Warchały. Etap I w km 2+566 – 3+532”.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Szczycieńskim w sprawie „Przebudowy przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1633 N w msc. Jedwabno, gmina Jedwabno”.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu na realizację zadania publicznego pod nazwą „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1633 N w msc. Jedwabno, gmina Jedwabno”.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Szczycieńskim w sprawie „Przebudowy przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1464 N w msc. Nowy Dwór, gmina Jedwabno”.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu na realizację zadania publicznego pod nazwą „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1464 N w msc. Nowy Dwór, gmina Jedwabno”.
18.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Jedwabno w okresie miedzy sesjami.
19.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
20.    Sprawy różne.
21.    Zamknięcie obrad sesji.