Wersja obowiązująca z dnia

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 marca 2022 r. /poniedziałek/ o godz. 08:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.
Tematyka posiedzenia:
1.    Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2022 – 2038.
2.    Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2022.
3.    Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024.
4.    Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedwabno w 2022 roku.
5.    Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Warmińsko - Mazurskim  w sprawie „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 508 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Rekownica”.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko - Mazurskiemu  w sprawie „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 508 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Rekownica”.
7.    Projekt uchwała w sprawie wyznaczenia miejsca oraz wprowadzenia regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
8.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres 10 lat położonej w obrębie Dłużek, gm. Jedwabno.
9.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Nowy Dwór, gm. Jedwabno.
10.    Projekt uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w dzierżawę nieruchomości.
11.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w dzierżawę nieruchomości.
12.    Debata nad kierunkami rozwoju gminy.
13.    Projekt Statutu Rady Seniorów Gminy Jedwabno.
14.    Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie za 2021 rok.
15.    Przygotowanie do sezonu turystycznego Gminy Jedwabno w 2022 roku.
16.    Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji