Wersja obowiązująca z dnia

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się
w dniu 30 marca 2022 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.
Początek obrad sesji: godz. 9:30
Tematyka posiedzenia:
1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
5.    Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2022-2038.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2022.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedwabno w 2022 roku.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Warmińsko - Mazurskim  w sprawie „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 508 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Rekownica”.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko - Mazurskiemu  w sprawie „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 508 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Rekownica”.
12.    Podjęcie uchwała w sprawie wyznaczenia miejsca oraz wprowadzenia regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres 10 lat położonej w obrębie Dłużek, gm. Jedwabno.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Nowy Dwór, gm. Jedwabno.
15.    Podjęcie uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w dzierżawę nieruchomości.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w dzierżawę nieruchomości.
17.    Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie za 2021 rok.
18.    Przygotowanie do sezonu turystycznego Gminy Jedwabno w 2022 roku.
19.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Jedwabno w okresie miedzy sesjami.
20.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
21.    Sprawy różne.
22.    Zamknięcie obrad sesji.